ÔI VIỆT NAM

Ảnh: Sưu tầm


Là đầu tàu, mũi nhọn
Cứ rậm rịch trong lòng
Là trung tâm, thần đồng
Hùng hồn và gọn lỏn
Ôi Việt Nam Việt Nam
Cứ sao mà đỏ hỏn
10/2/2019
Tú Sụn