GIỌT THU

Ảnh: Sưu tầm


GIỌT THU
Người đi bỏ lại khoảng trời hàn
Uất nghẹn tê lòng cảnh trái ngang
Khói mịt đường tơ cô mái ấm
Sương giăng lối mộng lẻ phòng loan
Nhớ thương bi luỵ trà độc ẩm
Sầu não ê chề tửu nhắp khan
Tay trắng bơ vơ miền lạnh giá
Giọt thu lã chã đẫm đêm vàng
23/2/2022
Tú Sụn