CỐ TẬT

Ảnh: Sưu tầm


CỐ TẬT
Nước mình thực tế lắm trời ơi
Cách biệt tầm tay cối với cời
Quý phái cao sang khinh hạ đẳng*
Nghèo hèn thấp kém rớt mồng tơi*
Cây mà không đất thì cây chết*
Cán bộ xa dân cán bộ tồi*
Hách dịch quan liêu thành cố tật
Từ thời bao cấp đã sinh sôi
19/6/2022
Tú Sụn
* Câu 3-4, 5-6 đối lưu thuỷ