GIAN NAN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Ảnh: Sưu tầm

Nhìn cảnh này đây mới thấy thương
Ăn bờ ngủ ghế chẳng bình thường
Phòng thân an phận chưa hay được
Chống dịch gian nan mới tỏ tường
Chiến sỹ nhường nhà ra ở bụi
Dân quân bỏ ngủ đứng dầm sương
Công an căng chốt ngăn lây nhiễm
Y tế xông pha khắp nẻo đường
6/7/2021
Tú Sụn