ĐẮNG CAY

Ảnh: Sưu tầm


ĐẮNG CAY
Biết bao xương máu có ngày nay
Thống nhất hai miền vẫn đắng cay
Dân chủ văn minh chưa tỏ rõ
Bất công gian dối đã phô bày
Giàu sang quan chức luôn đầy túi
Nghèo khổ dân hèn mãi trắng tay
Guồng máy nhiễu nhương nhiều chuột bọ
Nợ công tăng trưởng tính từng ngày
13/2/2022
Tú Sụn