CHIỀU BUÔNG…

 


CẢM CHIỀU…
Tác giả: Kim Nguyen Van
(Ngược xuôi đồng vận – Mời hoạ)

Chiều vương nắng toả, gió hiu hiu
Xuống xuống, lên lên, khách dập dìu
Phiêu lãng nẻo trời, mây chạm núi
Ngược xuôi đường sóng, biển dâng triều
Chìu ong để nhuỵ hương vun vén
Chuộng bướm cho đài cánh chắt chiu
Liều nghĩ chẳng hơn còn vụng tính
Yêu thương ấp ủ, não phiền tiêu

Tiêu phiền não ủ ấp thương yêu
Tính vụng còn hơn chẳng nghĩ liều
Chiu chắt cánh đài cho bướm chuộng
Vén vun hương nhuỵ để ong chìu
Triều dâng biển sóng, đường xuôi ngược
Núi chạm mây trời, nẻo lãng phiêu
Dìu dập khách lên lên, xuống xuống
Hiu hiu gió toả, nắng vương chiều

CHIỀU BUÔNG…
Tác giả: Tú Sụn, hoạ bài CẢM CHIỀU…

(Đọc xuôi)
Chiều buông nắng nhẹ gió buồn hiu
Tiếng vọng xa lan sóng dặt dìu
Phiêu dạt khói mờ gieo chắn bóng
Lại về mây trắng phủ ngang triều
Chiều thương luyến nhớ luôn kề cận
Chuộng mến yêu hoài mãi chít chiu
Liều lén chớ anh đừng ngó trộm
Yêu em nhớ nói để sầu tiêu

(Đọc ngược)
Tiêu sầu để nói nhớ em yêu
Trộm ngó, đừng anh chớ lén liều
Chiu chít mãi hoài yêu mến chuộng
Cận kề luôn nhớ luyến thương chiều
Triều ngang phủ trắng mây về lại
Bóng chắn gieo mờ khói dạt phiêu
Dìu dặt sóng lan xa vọng tiếng
Hiu buồn gió nhẹ, nắng buông chiều
28/6/2021
Tú Sụn