BUÔNG LỎNG

Ảnh: Sưu tầm


BUÔNG LỎNG
Đừng nhằm chỉ xử đám bề tôi
Bỏ lọt đầu têu suốt một thời
Cốt lõi du di đâu đụng đến
Cội nguồn buông lỏng chẳng màng thôi
Thành ra lũng đoạn gây tàn phá
Thử hỏi tồn vong có đổi dời
Nhân tính vì tham thành thú tính
Niềm tin dần đã bặt trùng khơi
11/6/2022
Tú Sụn