RẢNH

Ảnh: Sưu tầm


Lệnh trên chưa thì chưa được đánh
Đời chiến binh luôn phải đợi chờ
Tuần hai bận giặt đồ lau súng
Rảnh quá mà nên lại làm thơ
1972
Trương Quang Tú