HÔ BIẾN NGỌT NGÀO

Ảnh: Sưu tầm


Sức mạnh của quyền lực
Là sức mạnh vô biên
Có thể đưa đất nước
Phồn vinh và bình yên

Sức mạnh của quyền lực
Là sức mạnh vô song
Có thể đưa đất nước
Bần cùng và diệt vong

Và họ dùng quyền lực
Hô biến cảng Quy nhơn
Từ tài sản nhà nước
Thành tài sản tư nhân

Họ đã dùng quyền lực
Định giá xuống quá “bèo”
Làm giàu nhóm lợi ích
Mặc đất nước thêm nghèo

Chỉ bán hai cần cẩu
Bằng giá đã cổ phần
Các khoản khác vào túi
Của những kẻ bất nhân

Với hàng chục văn bản
Từ tỉnh đến trung ương
Với nhiều lần chiếm đoạt
Đã diễn ra bình thường

Các quan trước hạ cánh
Các quan sau thẫn thờ
Nó bán cảng rẻ mạt
Biết làm sao bây giờ

Giờ thanh tra vào cuộc
Chắc vuốt đuôi cho xong
Có pháp nhân đầy đủ
Muốn lấy lại đừng hòng
8/9/2018
Tú Sụn