CAI THUỐC LÁ?


Bốn chín năm kè gói thuốc bên
Ho đêm khù khụ biết không nên
May mà người ấy khuyên đừng hút
Nên thấy thân này gặp được hên
Sức khoẻ tốt hơn, ho giảm hẳn
Tính tình thay đổi, cáu tăng lên
So đo lợi hại, đừng hay hút
Bỏ thuốc tính tình thế có nên?
20/3/2021
Tú Sụn