LỜI NÓI KHÔNG TRỌNG LƯỢNG*

Ảnh: Sưu tầm


Đã hàng chục lần lệnh
Thủ tướng đã phát ra
Không nhũng nhiễu doanh nghiệp
Chưa một lần kiểm tra

Ngồi đó cứ ra rả
Nhũng nhiễu vẫn y nguyên
Lời nói không trọng lượng
Doanh nghiệp vẫn chịu phiền

Thủ tướng phải sâu sát
Đừng chỉ đạo nửa vời
Như thế khó coi lắm
Hệ trọng đâu phải chơi?

Sao không có biện pháp
Để ngăn chặn việc này
Làm việc mà cà trớt
Thì kém cỏi lắm thay

Làm việc phải chí thú
Phải sâu sát kiểm tra
Tất cả những mệnh lệnh
Mà mình đã phát ra
21/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo: vietnamfinance.vn, Thủ tướng: ‘Xử nghiêm trường hợp làm chậm, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp’