MÈ NHEO*

Ảnh: Sưu tầm


Cả nước gồng mình để chống dịch
Mong ủng hộ không kể giàu nghèo
Giải quyết khó khăn cho Chính phủ
Thì Hội Nhà báo lại mè nheo

Khi cả nước đều bị thiệt hại
Lãnh đạo Hội Nhà báo nghĩ gì
Mà viết đơn kêu cứu Chính phủ
Như thế là liêm sỉ còn chi

Đáng lý ra góp phần chia sẻ
Của ít lòng nhiều với nước non
Thì ngược lại mè nheo ọ ẹ
Cứ như là còn thuở trẻ con
9/4/2020
Tú Sụn
* Công văn của Hội Nhà báo đề nghị Chính phủ hổ trợ đang làm ảnh hưởng đến Liêm Sỉ của hàng vạn nhà báo VN?