SÁNG KIẾN TÀO LAO

Ảnh: Sưu tầm


Sở giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh
Vừa có sáng kiến mới
Để khoan sức dân mình

Họ hùng hồn tuyên bố
Là thu thế môi trường
Trong khi họ vẫn biết
Dân đã nộp Trung ương

Vì hết tiền để thụt
Nên sáng kiến tào lao
Hòng có mà gặm nhấm
Thật mưu thâm kế cao

Nhưng đừng có nhầm nhé
Làm ẩu không được đâu
Thuế rồi lại thuế nữa
Thật là bọn ngu lâu

Cán bộ giờ đần độn
Ngồi phòng lạnh phán bừa
Không hiểu gì về luật
Không biết thu thuế chưa

Xin thưa dân đã đóng
Bốn ngàn một lít rồi
Đừng có mà ăn chặn
Chớ làm việc lôi thôi
26/10/2018
Tú Sụn