LẠI TƯỚNG TÁ CẠP ĐẤT*

Ảnh: Sưu tầm


Hai trung tướng và hàng loạt đại tá
Đã củi khô nên được đút vào lò
Số củi tươi hãy liệu hồn đấy nhé
Thành “vốn là”**thì cũng sẽ nhập kho

Các vị này lãnh đạo Quân đoàn bốn
Hầu hết ông quan nào cũng quá giàu
Một vùng mầu mỡ đất đai vô kể
Nắm quyền lực quan tham nhũng chia nhau

Đã xảy ra từ những năm về trước
Chờ hạ cánh chứ không thoát được đâu
Đã tham nhũng trước sau gì cũng bắt
Có về vườn thì cũng loại mọt sâu

Đảng tin tưởng đã giao cho quyền lực
Dùng quyền lực để đục khoét vét vơ
Đã tướng, tá mà hại dân, phản nước
Đúng tội này phải bắt lên bàn thờ
17/8/2020
Tú Sụn
* Hai trung tướng và hàng loạt đại tá nguyên là lãnh đạo Quân đoàn 4 bị kỷ luật vì vi phạm quản lý đất đai.

** Nguyên là