BƯNG BỢ ĐẠI GIA*

Ảnh: Sưu tầm


Quan tham bưng bợ đại gia
Một phường chồn – chuột đó là dĩ nhiên
Đại gia dựa quan, dựa quyền
Quan bưng bợ lại chia tiền với nhau
Xưa nay chàm chỉ một màu
Nhúng vô là ắt sang giàu cơ ngơi
Thế nên dẫu tội tày trời
Có quan che chở tức thời êm xuôi
Thói đời mật ngọt nhiều ruồi
Có gì đâu lạ, kém vui chuyện này
Thời xưa cho chí thời nay
Quan không trục lợi – ăn mày không xin
19/4/2020
* Nhân đọc bài báo Thanh Niên: Có xử “đại gia” hành xử hung bạo?