THÙ


(Thủ nhất thanh)
THÙ quan tham nhũng đến muôn đời
THÙ bọn quan gian đến chết thôi
THÙ kẻ mua quan hòng kiếm chác
THÙ thằng bán chức để thu lời
THÙ tên cơ hội dòng tư lợi
THÙ ngữ nịnh thần kiểu đãi bôi
THÙ hắn là thằng luôn bợ đít
THÙ phe lợi ích nhóm làm trời
21/6/2021
Tú Sụn