TRỜI NÓI 2

Ảnh: Sưu tầm


TRỜI NÓI 2
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Cao cao muôn trượng ấy là tao,
Dẫu pháo thăng thiên chẳng tới nào.
Nhắn nhủ dưới trần cho chúng biết,
Tháng ba, tháng tám tớ mưa dào.

(Hoạ bài TRỜI NÓI 2 của Nguyễn Khuyến)
TRỜI NÓI 2
Quyền hành cao nhất chỉ mình tao
Ăn ở có nhân có đức nào
Phúc phận sau này con cháu hưởng
Nhờ trời cuộc sống sẽ dư dào
10/7/2021
Tú Sụn