KỲ KHÔI

Ảnh: Sưu tầm


KỲ KHÔI
Đớn hèn một lũ bạc như vôi
Áo mão cân đai bám ghế ngồi
Ăn hại của dân gian tận xửa
Làm càn việc nước bậy lâu rồi
Chức năng hời hợt sơ sài thật
Nhiệm vụ lơ là chủ yếu chơi
Đáng ghét bọn người vô học thức
Chiếu quan chễm chệ quá kỳ khôi
24/6/2022
Tú Sụn