CHỐNG THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm

(Dĩ đề vi thủ)

CHỐNG lũ quan gian thật khó thay
THAM lam một bọn cướp ban ngày
NHŨNG là quấy rối cần trừ khử
CHO ổn yên bình phải đạt ngay
NƯỚC yếu do quan tham đục khoét
MẠNH quân bởi tướng giỏi chiêu tài
DÂN mình khốn khổ lâu dài quá
GIÀU có là mơ, chỉ đủ nhai
27/6/2021
Tú Sụn