CỤC NỢ CÁT LINH – HÀ ĐÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Đầu têu là bộ Giao thông
Chủ chòm anh Thể, anh Đông bày trò
Chưa kinh nghiệm, đầu tư mò
Các anh nói vậy vẫn cho Tàu làm
Lỗi hẹn đã bất quá tam
Tăng bảy ngàn tỷ phải cam bằng lòng
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông
Biến thành cục nợ, đừng hòng thoát ra
Tiền mình thành tiền người ta
Vòng vo qua lại thế là êm xuôi
Toàn dân uất ức, bùi ngùi
Nghe lãnh đạo nói sặc mùi gian manh
Giờ như là của để dành
Hằng ngày trả nợ cũng đành vậy thôi
Tiền bỏ ra, sự đã rồi
Công trình béo bở, bời bời dở dang
Căm thay cái đám nhà quan

2/8/2019
Tú Sụn