NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Ảnh: Sưu tầm


Giáo viên đi hầu rượu
Tiếp cán bộ cấp cao
Là nhiệm vụ chính trị
Lẽ tất nhiên chứ sao

Năm, lỗ bốn mươi tỷ
Độc quyền sách giáo khoa
Là nhiệm vụ chính trị
Đừng có mà kêu la

Than dưới đất đào bán
Vàng dưới mỏ đào lên
Là nhiệm vị chính trị
Lỗ là đúng đừng rên

Các doanh nghiệp nhà nước
Phải bù lỗ thường xuyên
Là nhiệm vụ chính trị
Đừng có mà ưu phiền

Làm ăn, nhóm lợi ích
Lập công ty bình phong
Là nhiệm vụ chính trị
Khiến bao người đi tong

Chúng đánh bạc trực tuyến
Cũng bình phong công ty
Là nhiệm vụ chính trị
Xảo quyệt và li kì

Vậy “nhiệm vụ chính trị”
Là người ta có quyền
Làm những điều xằng bậy
Nhưng chưa chắc được yên
26/9/2018
Tú Sụn