NHẬU CÙ NHẦY

Ảnh: Sưu tầm


Cán bộ Đăk Nông quá ăn chơi
Nhậu gì nhậu lắm vậy hỡi trời
Đến mười cơ quan còn mang nợ
Nợ gần đến bốn trăm triệu thôi

Cán bộ Đăk Nông quá bầy hầy
Chủ quán la làng vẫn cù nhầy
Ăn nhậu nợ nần không chịu trả
Hàng chục năm rồi tính sao đây

Đã là cán bộ phải chỉn chu
Chớ đừng bẩn thỉu giống như cu
Cậy quyền trơ trẽn hòng quỵt nợ
Quần chúng chê cười đám mặt mu*
23/11/2018
Tú Sụn
* Mặt mo