NIỀM TỰ HÀO NÀY KHÔNG CỦA VFF

Ảnh: Sưu tầm


Các bạn sẽ làm nên lịch sử
Thắng Mã Lai tuyệt đẹp trận này
Đem vinh quang về cho Tổ quốc
Niềm tự hào, vinh dự lắm thay

Xin ghi nhận công lao bầu Đức
Một con người tâm đắc chung tình
Đã dày công chung tay góp sức
Đưa Việt Nam lên đỉnh quang vinh

Còn trận cuối vững chân lên nhé
Dẫu liên đoàn bệ rạc thờ ơ
Sau lưng bạn có fan hâm mộ
Và bạn già, ông Pắc Hang Xơ

Chiến thắng này thuộc về các bạn
Và bầu Đức với Pắc Hang Xơ
Liên đoàn chớ dây phần đâu nhé
Lo tranh giành nên đã ngó lơ
16g30 – 11/12/2018
Tú Sụn