KIÊU NGẠO

Ảnh: Sưu tầm


Học hành thuộc loại cao siêu
Học vị cũng để rất nhiều người mơ
Chức tước xếp loại trên cơ
Nghiên cứu thì lại vu vơ làm màu
E rằng thuộc loại ngu lâu
Viết cho có viết chứ đâu ích gì
Công nghệ giáo dục lạ kì
Cộng đồng phản đối cũng vì dở hơi
Giáo sư đi lạc lối rồi
Đừng có kiêu ngạo nói lời khó nghe
Đó là lên giọng răn đe
Học giả, nghiên cứu, nhằm nhè ông khinh
Ông chê giáo dục nước mình
Cũ kĩ, áp đặt, chương trình ngu dân!
Tinh hoa ông lại không cần
C, K, Q chỉ xếp vần Cờ thôi
Nội dung ông viết, cạn lời
Vì không phù hợp tuổi đời trẻ thơ
Xin đừng làm chuyện bá vơ
Một thế hệ sẽ ngù ngờ như ông
Làm người phải có tấm lòng
Từ tâm, nhân ái mới mong là người
Đừng gieo cái ác ông ơi
Luật nhân quả đợi cả đời ông mang
31/8/2018
Tú Sụn