CHIỀU HOANG (Thuận nghịch độc)

Ảnh: Sưu tầm

CHIỀU HOANG (Thuân nghịch độc)
(Luật trắc, vần bằng, đọc xuôi câu)

Mỏng khói mờ mây nắng úa chiều
Đọng sương nà nõn lá phiêu phiêu
Đồi hoang bóng vắng chim sầu thảm
Động thẳm phong rêu cảnh vắng hiu
Lòng nản, não nề nên nhụt chí
Mộng cay, sầu muộn đến buồn thiu
Lang thang bước nặng đành đau ngấm
Bóng lụi chiều về ngẫm quạnh hiu

(Luật trắc, vần trắc, đọc ngược câu)

Chiều úa nắng, mây mờ khói mỏng
Phiêu phiêu lá nõn nà sương đọng
Thảm sầu chim vắng bóng hoang đồi
Hiu vắng cảnh rêu phong thẳm động
Chí nhụt nên nề não nản lòng
Thiu buồn đến muộn sầu cay mộng
Ngấm đau đành nặng bước lang thang
Hiu quạnh ngẫm về chiều lụi bóng
29/6/2021
Tú Sụn