THẾ THÁI NHÂN TÌNH (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


THIỀN TỊNH

Lá rụng chiều nghiêng mãn sắc hồng
Khách lên lễ Phật tiết trời đông
Trúc Lâm Sơn Tịnh hồ mây nước
Thọ cảnh Thiền môn dưới nắng trong
08.02.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài THIỀN TỊNH của Giang Hoa-hoạ nguyên vận

THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Tà huy nắng úa lẫn mây hồng
Tiết trời lành lạnh sắp chuyển Đông
Lau sậy triền non buồn thế thái
Nhân tình chín đục một phần trong
8/1/2022
Tú Sụn