TẠI SAO

Ảnh: Sưu tầm


Khi đất nước chiến tranh
Nhân dân cùng chiến đấu
Khi đất nước hoà bình
Nhân dân thành chị Dậu
2/1/2020
Tú Sụn