MẾN VƯỜN XINH

Ảnh: Sưu tầm


MẾN CẢNH XUÂN
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

(Hoạ bài MẾN CẢNH XUÂN của Hàn Mặc Tử – hoạ nguyên vận)
MẾN VƯỜN XINH
Mây với gió thương mến rạng ngời
Nắng cùng chơi hẹn bạn buồn vơi
Cây xanh lá nõn nom vui thú
Trái mọng cành tơ ngắm tỉnh tươi
Ngây ngất khách say người mến cảnh
Thắm xinh vườn đẹp cảnh mê người
Bay bay mỏng khói vùng quanh ngó
Ngày tháng đón đưa mãi nụ cười
1/8/2021
Tú Sụn
Biến hoá 1.
Đọc ngược từ dưới lên
Cười nụ mãi đưa đón tháng ngày
Ngó quanh vùng khói mỏng bay bay
Người mê cảnh đẹp vườn xinh thắm
Cảnh mến người say khách ngất ngây
Tươi tỉnh ngắm tơ cành mọng trái
Thú vui nom nõn lá xanh cây
Vơi buồn bạn hẹn chơi cùng nắng
Ngời rạng mến thương gió với mây

Bài biến hóa 2.
Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Gió thương mến rạng ngời
Chơi hẹn bạn buồn vơi
Lá nõn nom vui thú
Cành tơ ngắm tỉnh tươi
Khách say người mến cảnh
Vườn đẹp cảnh mê người
Mỏng khói vùng quanh ngó
Đón đưa mãi nụ cười

Bài biến hóa 3.
Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Mãi đưa đón tháng ngày
Vùng khói mỏng bay bay
Cảnh đẹp vườn xinh thắm
Người say khách ngất ngây
Ngắm tơ cành mọng trái
Nom nõn lá xanh cây
Bạn hẹn chơi cùng nắng
Mến thương gió với mây

Bài biến hóa 4.
Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (tám câu x bốn chữ):
Mây với gió thương
Nắng cùng chơi hẹn
Cây xanh lá nõn
Trái mọng cành tơ
Ngây ngất khách say
Thắm xinh vườn đẹp
Bay bay mỏng khói
Ngày tháng đón đưa

Bài biến hóa 5.
Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x bốn chữ):
Cười nụ mãi đưa
Ngó quanh vùng khói
Người mê cảnh đẹp
Cảnh mến người say
Tươi tỉnh ngắm tơ
Thú vui nom nõn
Vơi buồn bạn hẹn
Ngời rạng mến thương

Bài biến hóa 6.
Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,
đọc xuôi ta được bài (tám câu x ba chữ):
Mến rạng ngời
Bạn buồn vơi
Nom vui thú
Ngắm tỉnh tươi
Người mến cảnh
Cảnh mê người
Vùng quanh ngó
Mãi nụ cười

Bài biến hóa 7.
Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc,
đọc ngược từ dưới lên, ta được bài (tám câu x ba chữ):
Đón tháng ngày
Mỏng bay bay
Vườn xinh thắm
Khách ngất ngây
Cành mọng trái
Lá xanh cây
Chơi cùng nắng
Gió với mây