DÁNG THU

Ảnh: Sưu tầm

Say đắm dáng thu bóng thướt tha
Gió mơn cành lá rực màu hoa
Mây vờn núi thắm cao trùng điệp
Nắng trải đồng xanh ngút nhạt nhoà
Cây trái nghĩa tràn đầy xóm xóm
Nước non tình đẫm thấm nhà nhà
Bay xa toả ngập trời hương ngát
Ngây ngất dạ yêu tiếng vọng ta

(Đọc ngược từ dưới lên)
Ta vọng tiếng yêu dạ ngất ngây
Ngát hương trời ngập toả xa bay
Nhà nhà thấm đẫm tình non nước
Xóm xóm đầy tràn nghĩa trái cây
Nhoà nhạt ngút xanh đồng trải nắng
Điệp trùng cao thắm núi vờn mây
Hoa màu rực lá cành mơn gió
Tha thướt bóng thu dáng đắm say
30/7/2021
Tú Sụn

(Đọc bỏ hai chữ đầu câu)
Dáng thu bóng thướt tha
Cành lá rực màu hoa
Núi thắm cao trùng điệp
Đồng xanh ngút nhạt nhoà
Nghĩa tràn đầy xóm xóm
Tình đẫm thấm nhà nhà
Toả ngập trời hương ngát
Dạ yêu tiếng vọng ta

(Đọc bỏ ba chữ đầu câu)
Thu bóng thướt tha
Lá rực màu hoa
Thắm cao trùng điệp
Xanh ngút nhạt nhoà
Tràn đầy xóm xóm
Đẫm thấm nhà nhà
Ngập trời hương ngát
Yêu tiếng vọng ta

(Bỏ bốn chữ đầu câu)
Bóng thướt tha
Rực màu hoa
Xa trùng điệp
Ngút nhạt nhoà
Đầy xóm xóm
Thấm nhà nhà
Trời hương ngát
Tiếng vọng ta

(Đọc bỏ ba chữ cuối câu)
Say đắm dáng thu
Gió mơn cành lá
Mây vờn núi thắm
Nắng trải đồng xanh
Cây trái nghĩa tràn
Nước non tình đẫm
Bay xa toả ngập
Ngây ngất dạ yêu

(Đọc bỏ bốn chữ cuối câu)
Say đắm dáng
Gió mơn cành
Mây vờn núi
Nắng trải đồng
Cây trái nghĩa
Nước non tình
Bay xa toả
Ngây ngất dạ

(Bỏ hai chữ cuối đọc từ dưới lên)
Tiếng yêu dạ ngất ngây
Trời ngập toả xa bay
Thấm đẫm tình non nước
Đầy tràn nghĩa trái cây
Ngút xanh đồng trải nắng
Cao thắm núi vờn mây
Rực lá cành mơn gió
Bóng thu dáng đắm say

(Bỏ ba chữ cuối đọc từ dưới lên)
Yêu dạ ngất ngây
Ngập toả xa bay
Đẫm tình non nước
Tràn nghĩa trái cây
Xanh đồng trải nắng
Thắm núi vờn mây
Lá cành mơn gió
Thu dáng đắm say
P/s Mạo muội thử xem sao, kính mong thi hữu và bạn bè gần xa đừng ném đá Tú Sụn nha😍😍