NHƯỜNG NHỊN

Ảnh: Sưu tầm

NHƯỜNG NHỊN
Nhường nhịn người thương lẽ tất nhiên
Bằng không rạn vỡ với ưu phiền
Đôi co lý sự là sinh chuyện
Nhẫn nhục dung hoà sẽ được yên
Hạnh phúc hàng đầu luôn bảo giữ
Tình yêu số một phải ưu tiên
Từ từ phân giải đâu vào đấy
Hùng hổ ngang tàng chỉ có điên
1/11/2021
Tú Sụn