SỰ ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


SỰ ĐỜI…
Sa trường dũng cảm ắt vinh quang
Vì nước hy sinh rạng vẻ vang
Người mất tôn vinh thành liệt sĩ
Kẻ còn trọng dụng hoá tham quan
Rượu bia thừa mứa nơi sang trọng
Hương khói bọt bèo chốn nghĩa trang
Nhìn lại sự đời càng tủi nhục
Cựu binh, thương tật vẫn lầm than
13/2/2022
Tú Sụn