MƯỜI BỐN THÁNG BA

Ảnh: Sưu tầm

Cứ đến ngày mười bốn tháng ba
Căm hờn lũ giặc cướp sơn hà
“Chữ vàng” giả tạo xâm lăng biển
“Bốn tốt” cường quyền chiếm Gạc Ma
Tội ấy muôn đời luôn khắc cốt
Thù này vạn kiếp mãi không tha
Màu cờ thấm đẫm thêm màu máu
Quyết giữ vẹn tròn Tổ quốc ta
14/3/2020
Tú Sụn