GIẢI CỨU…CHẶT CHÉM

Anh: Sưu tầm


GIẢI CỨU…CHẶT CHÉM
Toàn là chức tước với thiên lôi
Liếm láp gian tham bất kể trời
Giải cứu công dân đều rắc rối
Đưa về đất nước quá lôi thôi
Bôi trơn các cửa sâu sia lủm
Hối lộ nhiều tầng giới chức xơi
Cả Bộ Ngoại giao đều xám ngắt
Vào tù cả đám lệ tuôn rơi
27/6/2022
Tú Sụn