THÂN TRAI

Ảnh: Sưu tầm

Gái xưa bến nước mười hai
Trong nhờ đục chịu đố ai than rằng
Bây giờ thay đổi biết chăng!
Thân trai cày cuốc nhọc nhằn sớm hôm
May thì gặp bến thảo thơm
Vẹn tròn đức hạnh, khéo khôn ngoan hiền
Rủi thì gặp bến ưu phiền
Lăng loàn, đanh đá, xài tiền phá gia
Đục-trong khó để nhận ra
Khi yêu tít mắt, ắt là xong luôn
Trong thì vui, đục thì buồn
Ngẫm xem thì chẳng ngọn nguồn do duyên
16/7/2021
Tú Sụn