DỰ THẢO LUẬT CHĂN NUÔI

Ảnh: Chụp điều 69 dự thảo luật


Đọc xong dự thảo luật chăn nuôi
Mường tượng lơ mơ mớ bùi nhùi
Ý kiến ngây ngô đưa vào luật
Mới nghe ngơ ngác, thấy nực cười
Quốc hội muốn bàn, bàn không đặng
Người dân cố hiểu, hiểu làm vui
Nếu như suôn sẻ thông qua được
Bộ luật chăn nuôi với cả người
8/11/2018
Tú Sụn