CẠN LỜI

  • Ảnh: Sưu tầm


CẠN LỜI
Nên đành để chúng mãi tồn ngôi
Đất nước lâm nguy Đảng rối bời
Phá nát niềm tin tầm lửa bỏng
Bào mòn lý tưởng nỗi dầu sôi
Chính quyền lẹt đẹt trông sầu thảm
Guồng máy xơ rơ thấy cạn lời
Muốn hoá thành rồng chờ thế kỷ
Giàu nghèo phân hoá cách xa xôi
21/6/2022
Tú Sụn