TIỀN HẬU BẤT NHẤT

Ảnh: Sưu tầm


Cũng thì một miệng nói ra
Mà nghe như thể tà ma nhập hồn
Nói dại rồi lại nói khôn
Tiền hậu bất nhất, tiếng đồn không sai
Phụ huynh còn nước thở dài
Học sinh phí sức miệt mài quanh năm
Thật lòng càng nghĩ càng căm
Giáo dục nát bét như băm lâu rồi
Chức thì anh chẳng chịu thôi
Hứa thì leo lẻo ba hồi chín canh
Thôi thì bấm bụng cho đành
Chờ anh đến tuổi, học hành mới nên
1/8/2018
Tú Sụn