ĂN RỒI KÝ SỔ NỢ*

Ảnh: Sưu tầm


Xưa lính chế độ cũ
Ăn ký nợ căn tin
Khi ra trận toi mạng
Căn tin căng rồi tin

Nay cán bộ cấp huyện
Ăn ký nợ nhà hàng
Về hưu nên mất dạng
Nhà hàng phải la làng

Đó là huyện Yên Định
Ăn quỵt có tiếng tăm
Ký nợ năm mươi tỷ
Buộc Kiểm tra** hỏi thăm

Loại ăn tàn, ăn mạt
Đều cán bộ đảng viên
Có về hưu trốn chạy
Cũng không bao giờ yên

Toàn đảng viên, cán bộ
Mà giống lính đánh thuê
Không may đã toi mạng
Nhà hàng e cũng huề
21/3/2020
Tú Sụn
* Cơ quan Huyện uỷ, UBND huyện Yên Định, Thanh Hoá ăn rồi ký nợ nhà hàng đến 52 tỷ đồng.
** Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.