CON GÀ MỘT MẮT

  1. Ảnh: Sưu tầm


Bầy gà đến mấy chục con
Có con một mắt đi nghiêng cái đầu
Mẹ em thương nó, buồn rầu
Thân hình gầy ốm, trên đầu sạch lông
Từ xuân cho đến ngày đông
Cô đơn lủi thủi ven đồng kiếm ăn
Bởi vì một mắt khó khăn
Nên không lớn kịp cho bằng lứa trang
Một ngày trời nắng chan chan
Nó nằm ủ rũ dưới giàn bí đao
“Bạn bè được bán hết sao?
Còn mình gầy ốm ai nào mà mua
Đúng là số phận chát chua
Giờ đây có sống bằng thừa mà thôi”
Thương gà một mắt gà ơi
Mày cố gắng sống suốt đời gà nghe
1971
Trương Quang Tú