VÌ THẾ LỰC BAO CHE

Ảnh: Sưu tầm


VÌ THẾ LỰC BAO CHE
Quê hương giàu đẹp lắm người ơi
Nhưng lũ quan tham phá nát rồi
Quy hoạch lôm côm sai dị dạng
Chỉnh trang chắp vá lỗi kì khôi
Làm theo doanh nghiệp nên làm bậy*
Đụng đến sân sau ắt nuốt lời*
Thế lực bao che chi phối cả
Tan tành một cõi chẳng còn nơi
30/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ