THAO THỨC CÙNG THU

Ảnh: Sưu tầm


THAO THỨC CÙNG THU
Ngoài thềm xào xạc gió lung lay
Thao thức năm canh tự đoạ đày
“Đâu muốn mơ màng khi chẳng thể…
Thế nhưng ảo vọng chỉ cầu may…”*
“Tình duyên trắc trở không lường trước…
Mà vẫn tương tư để có ngày…”*
Tiếng dế nỉ non càng ảo não
Sương mềm lờ lững chắc Thu bay
11/9/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ