MÔ PHẠM SAO KHÔNG

Ảnh: Sưu tầm

Đang là nghệ sỹ sống yên lành
Thầy giáo đương kiêm rất xứng danh
Mô phạm sao không luôn bảo giữ
Tào lao lại phải bị tanh bành
Phát ngôn chọn ý mình anh có
Bịt miệng dùng quần chỉ có anh
Thần tượng bao ngày nay tắt lịm
Nhà trường cách chức hết thanh danh
9/6/2021
Tú Sụn