CÁN BỘ METRO THÀNH PHỐ XIN NGHĨ VIỆC

Ảnh: Sưu tầm


Tưởng đây là việc bất thường
Suy đi nghĩ lại tỏ tường té ra
Dự án thành hồn Trương Ba
Hai Quân, Hai Nhựt lột da từ đầu
Anh hàng thịt giờ ở đâu
Rút ruột, đội vốn, còn lâu hoàn thành
Thằng ngoan ở với thằng ranh
Thằng trung làm với thằng vành* khó yên
Thằng ngoan ấm ức ưu phiền
Thằng ranh duy nhất moi tiền mà thôi
Bắt thang lên hỏi ông trời
Metro thành phố đến đời nào xong
Mấy chục ngàn tỷ đi tong
Còn mớ hổ lốn bòng bong ngập tràn
Thằng ngay làm với thằng gian
Không xin nghĩ việc cũng mang vạ cùng
Gian – ngay không thể sống chung
Việt Nam dân tộc anh hùng là đây
25/12/2018
Tú Sụn
* Vành: mánh khoé