QUY TRÌNH ĐỂU

Ảnh: Sưu tầm


Đảng đã đề ra cái quy trình
Đủ tầm, đúng luật, phải công minh
Thế nhưng thực tế quy trình đểu
Gây nên bàn tán bởi bất bình

Đảng viên trung trực đã không còn
Cấp uỷ bây giờ hết vàng son
Hầu như nhu nhược, vô hiệu hoá
Để ngỏ quan cha bổ nhiệm con

Lợi dụng quy trình để mà gian
Thế nên cả họ được làm quan
Có qua cấp uỷ làm chiếu lệ
Nếu ai phản đối chỉ thầm than

Cấp uỷ hầu như đã thành bè
Bu chân lãnh đạo thành một phe
Đẻ ra những cái quy trình đểu
Bổ nhiệm kẻ gian, cũng cứ nghe

Xảo trá bây giờ thật cơ man
Đấu tranh, chính kiến đã lụi tàn
Đẻ ra toàn thứ quy trình đểu
Thế nên bộ máy lắm quan gian
19/8/2020
Tú Sụn