MƠ DUYÊN

Ảnh: Sưu tầm


DUYÊN KỲ NGỘ
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,
Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.
Tấc gang tay họa thơ không dứt,
Gần gụi cung dương lá vẫn lành.
Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,
Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.
Tuy không thả lá trôi dòng ngự,
Chim tới vườn đào thế mới xinh.

(Hoạ bài DUYÊN KỲ NGỘ của Hồ Xuân Hương)
MƠ DUYÊN
Hữu duyên cách biệt cũng nên thành
Dù đã bước qua cái tuổi xanh
Cuộc sống chưa nên, luôn ước vọng
Tình duyên có được, sẽ yên lành
Xưa kiêu đài các luôn cài kín
Giờ ế cửa lòng đã mở phanh
Già kén kẹn hom nên lỡ nhịp
Bây giờ hối tiếc chẳng còn xinh
11/7/2021
Tú Sụn