HÒNG VÔ SỰ

Ảnh: Sưu tầm

HÒNG VÔ SỰ
Giàu nghèo phân hoá cách xa xôi
Miền núi vùng cao chẳng đổi đời
Đục khoét quan tham giàu khủng khiếp
Mót bòn dân mọn đói dài hơi
Chức năng báo chí hòng vô sự*
Nhiệm vụ trọng tâm đố một lời*
Tuyên giáo Trung ương thành cậu hến
Nhàn nhàn trà lá cứ ngồi xơi
22/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ