BỢM GIÀ

Ảnh: Sưu tầm


BỢM GIÀ
Tác giả: Tú Xương
Thầy thầy tớ tớ, phố xênh xang,
Thoạt nhác trông ra ngỡ cóc vàng.
Kiện hết sở Tuần, vô sở Sứ
Khi thì thầy số, lúc thầy lang.
Công nợ bớp bơ hình chúa Chổm,
Phong lưu đài các giống ông hoàng.
Phong lưu như thế phong lưu mãi
Điếu ống, xe dài độ mấy gang ?
Tú Xương

(Hoạ bài BỢM GIÀ của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
BỢM GIÀ
Bộ dạng nghênh ngang cẳng cứ xang
Ngón tay, trên cổ rực toàn vàng
Vợ không, rửng mỡ ưa ôm ấp
Nhà có, hoang đàng thích ngủ lang
Ăn nói hàm hồ không lịch sự
Kiểu đi xấc xược kém đàng hoàng
Già mà bặm trợn như du đãng
Ngữ ấy có ngày miệng bị gang
7/8/2021
Tú Sụn