BUỒN THU


Lặng lẽ gương hồ bát ngát xanh
Đìu hiu vài chiếc lá trên cành
Gió hoang nhẹ lẻn qua làn tóc
Trăng sớm rùng mình đổ bóng anh

Mắt dõi xa thêm tầng chót vót
Hồn mơ cùng tận chốn yên lành
Không sao đọc được dòng suy nghĩ
Lặng lẽ gương hồ bát ngát xanh.
25/6/2017
Tú Sụn