MỘT VỐN BỐN LỜI

  • Ảnh: Sưu tầm


MỘT VỐN BỐN LỜI
Kiên trì giữ ghế để còn xơi
Một vốn mua quan hốt bốn lời
Cần ép gắng bươi thu lộc miết
Cố gây năng trấn lấy tiền thôi
Dùng quyền kiếm được no hai họ
Cậy thế làm ra sướng nhất đời
Chức tước không tham giàu chẳng được
Đồng lương chưa đủ để ăn chơi
23/6/2022
Tú Sụn