NÓI CHI VẬY HỀ*

Ảnh: Sưu tầm


Cát là tài sản Quốc gia
Quản lý chi lạ mà ra nỗi này
Chảy máu cát xót lắm thay
Bao năm “cát tặc” ăn dày quan tham
Có gì khó lắm cho cam
Điều tra, truy tố, tống giam chưa từng
Giờ đây làm mạnh không ưng
Ông nói chi vậy e chừng khó nha
Tại sao công trình Quốc gia
Mà dùng cát tặc còn ra thể gì
Quản lý mờ ám lạ kỳ
Lúng ta lúng túng cũng vì dối gian
Tài nguyên là bạc là vàng
Buông lỏng khai thác các quan được nhờ
Ông ơi chớ nói lập lờ
Người dân biết tất, chẳng khờ đâu nghe
26/4/2019
Tú Sụn
* Tướng Minh thẳng thắn, hầu hết công trình quan trọng tại TP HCM đều sử dụng cát khai thác trái phép.